8. sympózium Slovenskej biofyzikálnej spoločnosti (SKBS)

8. sympózium Slovenskej biofyzikálnej spoločnosti (SKBS)

8. sympózium Slovenskej biofyzikálnej spoločnosti (SKBS)

Sympózia SKBS

Slovenské biofyzikálne sympózium je tradičné podujatie SKBS organizované s dvojročnou periodicitou. Hlavným poslaním týchto stretnutí biofyzikov zo Slovenska je prezentovať najnovšie výsledky dosiahnuté v biofyzikálnom výskume, posilniť spoluprácu medzi jednotlivými vedeckými tímami pôsobiacimi v tejto oblasti, upevniť a nadviazať kolegiálne a priateľské vzťahy medzi členmi spoločnosti a oceniť najvýznamnejšie práce mladých výskumníkov do 35 rokov, ako aj celoživotné úsilie „bardov“ biofyziky na Slovensku pre rozvoj a propagáciu tejto vednej disciplíny.

 

 

V dňoch 30.5. – 1.6. 2018 sa v priestoroch Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach uskutočnilo 8. sympózium Slovenskej biofyzikálnej spoločnosti (SKBS). Na tomto podujatí, na ktorom sa zúčastnilo 50 členov SKBS, boli prezentované najnovšie výsledky dosiahnuté v biofyzikálnom výskume na Slovensku  a upevnili a nadviazali sa nové kolegiálne a priateľské vzťahy medzi členmi spoločnosti. Súčasťou sympózia bolo aj Zhromaždenie SKBS, na ktorom si členovia spoločnosti vypočuli správu o činnosti SKBS a jej výboru, ktorú predniesol predseda SKBS doc. Daniel Jancura, správu o hospodárení spoločnosti, ktorú pripravila tajomníčka SKBS Dr. Gabriela Fabriciová, a správu revíznej komisie, ktorú predniesla Dr. Alexandra Zahradníková. Nasledujúca diskusia sa venovala otázkam týkajúcich sa konkrétnych plánov a perspektív rozvoja SKBS. V rámci podujatia boli vyhlásené aj dve ocenenia: Cena SKBS a Cena SKBS pre mladého vedeckého pracovníka do 35 rokov. Víťazmi týchto súťaží sa stali prof. Pavol Miškovský (Centrum interdisciplinárnych biovied, Technologický a inovačný park UPJŠ v Košiciach) a Dr. Zuzana Bednáriková (Oddelenie biofyziky, Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach).

 

 

 

Miesto konania: Budova Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach, Hlavná 79/80

Začiatok:       streda 30. máj 2018

Koniec:           piatok 1. jún 2018

Tematické okruhy:

 • membránové systémy a transportné procesy
 • fotofyzika, fotochémia a fotobiológia
 • bioenergetika
 • štruktúra a funkcie nukleových kyselín
 • moderné mikroskopické a spektroskopické techniky
 • štruktúra a stabilita proteínov
 • interakcie nízkomolekulových ligandov s biomakromolekulami
 • biosenzory a nanobiotechnológie
 • „bioimaging“ vo výučbe a vede
 • lekárska biofyzika
 • molekulové modelovanie

Zdroj: http://skbs.sk/sympozia-skbs/

Foto: http://skbs.sk/skbs-2018-fotogaleria/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *