Cena dekana 2023

Cena dekana 2023

Na zhromaždeniach akademickej obce Prírodovedeckej fakulty UPJŠ je tradične udeľovaná Cena dekana za uplynulý kalendárny rok v kategóriách pedagogická činnosť a vedeckovýskumná činnosť, ku ktorým v roku 2016 pribudla kategória Cena za rozvoj fakulty.      Cena dekana udeľovaná za mimoriadne výsledky dosiahnuté v jednotlivých oblastiach činnosti fakulty za rok 2023 bola odovzdaná nominovaným na zhromaždení akademickej obce fakulty…

Úspech doktorandov na CIB TIP-UPJŠ

Úspech doktorandov na CIB TIP-UPJŠ

Úspech doktorandov na CIB TIP-UPJŠ.   V rozsahu roku sa práce doktorandov Dr. Quentina Monfroya (Quentin T. Monfroy,  Martin Kundrát,  Jingmai K. O’Connor,  You Hai-Lu,  Federica Marone,  Marco Stampanoni,  Beňadik Šmajda (2023) Synchrotron microtomography-based osteohistology of Gansus yumenensis: new data on the evolution of uninterrupted bone deposition in basal birds.…

Objasnenie mechanizmu a alosterického správania sa NanoLuc luciferázy

Objasnenie mechanizmu a alosterického správania sa NanoLuc luciferázy

Luciferázy sú enzýmy, ktoré majú schopnosť katalyzovať reakciu, pri ktorej dochádza k oxidácii substrátu (luciferínu) a následnému vyžiareniu svetla. Tieto enzýmy sú široko rozšírené v prírode a vyskytujú sa v rôznych organizmoch, napríklad u svätojánskych mušiek alebo vo viacerých morských živočíchoch. NanoLuc je luciferáza odvodená od luciferázy z morskej krevety Oplophorus gracilirostris, ktorá bola…

Začiatok biomedicínskeho výskumu v Centre Interdisciplinárnych Biovied v spolupráci s UNLP

Začiatok biomedicínskeho výskumu v Centre Interdisciplinárnych Biovied v spolupráci s UNLP

Od októbra začína v Centre Interdisciplinárnych Biovied UPJŠ pod vedením RNDr. Veroniky Džupponovej, PhD. a doc. RNDr. Gabriela Žoldáka, DrSc. biomedicínsky výskum, ktorý bude prebiehať v spolupráci s MUDr. Tomášom Gumanom PhD. a MUDr Jánom Sýkorom z Kliniky hematológie a onkohematológie UNLP. Výskmu sa zameriava na vývoj rýchlotestu na detekciu patologických imunoglobulínových ľahkých reťazcov v krvi a moči pacientov. Onkohematologické ochorenia, akými sú…

Osobnosti výskumu a inovácií medzi doktorandmi

Osobnosti výskumu a inovácií medzi doktorandmi

Creative Industry Košice, n.o. v spolupráci košickými vysokými školami vyberalo výnimočné výskumné projekty začínajúcich odborníkov (doktorandov) vo vede, technike a umení, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality života. V nultom ročníku mapovania tém dizertačných prác a výskumov, boli oslovené vysoké školy v Košiciach s cieľom mapovania témy dizertačných prác doktorandov. Do iniciatívy sa…

Ocenené kolegyne CIB

Ocenené kolegyne CIB

V dňoch 10. – 13. septembra sa konal 27. Biochemický kongres (XXVIIth Biochemistry Congress of Slovak and Czech Societies for Biochemistry and Molecular Biology with cooperation of Hungarian and Ukrainian Biochemical Societies, September 10th-13th, 2023, High Tatras, Slovakia, https://ssbmb2023.sk/), kde boli ocenené naše kolegyne z Centra interdisplinárnych biovied RNDr. Veronika…

Slovenský vedec hľadá v Číne pozostatky dinosaurov

Slovenský vedec hľadá v Číne pozostatky dinosaurov

V ďalekej Číne hľadajú slovenskí a čínski vedci pozostatky dinosaurov. Čínsko-slovenskú dinosaurologickú expedíciu vedie humenský rodák, Martin Kundrát, evolučný biológ a paleobiológ, pracovník Centra interdisciplinárnych biovied košickej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Na slovenskej strane sa na nej podieľa aj Technická univerzita v Košiciach a na strane partnera Geologický ústav Čínskej…

Nové laboratóriá pre biovedný výskum

Nové laboratóriá pre biovedný výskum

Ďalšie rekonštruované priestory Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Jesennej 5 v Košiciach budú od dnešného dňa slúžiť študentom i vedcom tejto univerzity. Rekonštruované priestory a prístroje, ktorých hodnota je viac ako milión eur, budú slúžiť výskumu v oblasti proteínového inžinierstva nanomedicíny, bioenergetiky, a paleobiológii. Vybavenie nových laboratórií výrazne zvýši vedecko-výskumnú…