Cena dekana 2023

Cena dekana 2023

Cena dekana 2023

Na zhromaždeniach akademickej obce Prírodovedeckej fakulty UPJŠ je tradične udeľovaná Cena dekana za uplynulý kalendárny rok v kategóriách pedagogická činnosť a vedeckovýskumná činnosť, ku ktorým v roku 2016 pribudla kategória Cena za rozvoj fakulty.

    

Cena dekana udeľovaná za mimoriadne výsledky dosiahnuté v jednotlivých oblastiach činnosti fakulty za rok 2023 bola odovzdaná nominovaným na zhromaždení akademickej obce fakulty dňa 3. aprila 2024.

 

Cena dekana za vedeckovýskumnú činnosť doktorandov
je udeľovaná po komplexnom posúdení vedeckého prínosu a vedeckovýskumných aktivít doktoranda, predovšetkým za publikačnú činnosť v renomovaných vedeckých časopisoch, za grantové aktivity.


RNDr. Viktórií Pevnej srdečne blahoželáme !

 

 

 

 

Zdroj: https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/actuality/cena-dekana-2023/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *