14. česko-slovenská študentská vedecká konferencia (ČSŠVK) vo fyzike

14. česko-slovenská študentská vedecká konferencia (ČSŠVK) vo fyzike

14. česko-slovenská študentská vedecká konferencia (ČSŠVK) vo fyzike

14. česko-slovenská študentská vedecká konferencia (ČSŠVK) vo fyzike sa konala v dňoch 2. a 3. mája 2024 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. ČSŠVK vo fyzike je určená pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia fyziky a príbuzných disciplín zo Slovenska a Českej republiky.

 

                                                    

 

V sekcii Biofyzika a fyzika molekulárnych systémov odprezentovali výsledky svojich prác aj študentky RNDr. Veroniky Džupponovej PhD. z Centra interdisciplinárkych biovied a získali 2. miesto – Barbara Havrišová (“Salt-mediated regulation of human SUMO-protease SENP2 activity and stability”) a 3. miesto – Terézia Gulyásová (“Modulácia koloidálnej stability patologických ľahkých reťazcov IgG”).

 

K úspechu im srdečne blahoželáme !

 

Zdroj: https://cssvk.science.upjs.sk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *